Regulamin współpracy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” stanowi zasady świadczenia usług przez Red Melon Studio Pospiech i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Elektronowa 12, 94-103 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470577, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , Nip: 7272789761, Regon 101644430 zwanego dalej „Red Melon Studio”.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy o współpracy – zwanej dalej „Umową” zawieraną przez Red Melon Studio a jej Klientem zwanym dalej „Zamawiającym"

3. Zamówienie realizowane jest na podstawie pisemnego formularza zwanego „umową o współpracy” stosowanego przez Red Melon Studio bądź mailowego zamówienia składanego przez Zamawiającego osobiście bądź jego przedstawiciela. Umowa jest zawierana konkludentnie to jest Zamawiający składa zamówienie przedstawiając dokładne wytyczne projektu graficznego a Red Melon Studio przystępuje do jego realizacji czyli wykonania zamówienia na warunkach wcześniej ustalonych i skonkretyzowanych w Umowie.

4. Red Melon Studio ma prawo realizować zamówienie przy pomocy podmiotów trzecich, co Zamawiający akceptuje.

5. Red Melon Studio ma prawo odmówić realizacji zamówienia, o czym winien poinformować Zamawiającego, w szczególności z następujących przyczyn: brak zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, zgłoszenie zastrzeżeń do zamówienia np. przez uprawniony do tego organ bądź Stowarzyszenie Rady Reklamy, lub Radę Etyki Mediów, technicznych, technologicznych lub emisyjnych, siły wyższej, sprzeczności zamówienia z prawem bądź zasadami współżycia społecznego czy dobrymi obyczajami; sądowego zabezpieczenia bądź zgłoszenia przez osoby trzecie przeciwko Red Melon Studio, lub osobom trzecim roszczeń lub uprawdopodobnionych zastrzeżeń związanych z zamówieniem bądź jego emisją w zakresie objętym Umową.

6. Wytyczne do zamówienia powinny być złożone przez Zamawiającego do Red Melon Studio niezwłocznie na warunkach określonych w Umowie za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w Umowie. W przypadku nie spełnienia tego warunku Red Melon Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w realizacji zamówienia.

7. Red Melon Studio nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę zamieszczanych treści . Pełną odpowiedzialność za treść ponosi Zamawiający.

8. Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Zamawiającego postaci graficznej Zamówienia wykonanego przez Red Melon Studio istnieje możliwość zmiany w projekcie po ustaleniu dodatkowego wynagrodzenia adekwatnego do zleconych prac.

9. Ilość wszystkich zmian można dokonywać do dwóch dni roboczych przed planowanym terminem oddania projektu.

10. Zamawiający w tym czasie ma prawo do zgłoszenia korekty w danym projekcie na warunkach określonych wcześniej w Umowie w terminie dwóch dni od momentu przesłania przez osobę dedykowaną wersji poprawionej.

11. Każda kolejna korekta jest dodatkowo płatna i liczona od godziny pracy osoby dedykowanej w wysokości 80 zł za godzinę plus Vat. O ilości dodatkowych godzin pracy Zamawiający będzie informowany każdorazowo po zapoznaniu się przez osobę dedykowaną z ilością dodatkowo zleconych prac graficznych przy określonym w Umowie projekcie.

12. Gotowe Zamówienie będzie zawsze przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres wcześniej wskazany w umowie , w formie wydruków próbnych z drukarki laserowej lub na wskazany adres FTP.

13. Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia wadium w wysokości min. 30 % w terminie w określonym w Umowie. Zapis ten dotyczy nowych klientów Red Melon Studio.

14. Określoną kwotę Zamawiający zapłaci przelewem na nr konta określony w Umowie.

15. Zamawiający ma prawo zrezygnować z realizacji zamówienia, przy czym konieczne jest złożenie rezygnacji na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres e – mail: info@redmelonstudio.pl . W wypadku rezygnacji wadium w wysokości min. 30% Zamawiający jest zobowiązany uiścić na konto podane w Umowie. Zapis dotyczy zarówno nowych jak i obecnych Klientów Red Melon Studio. .

16. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji zamówienia na potrzeby prawidłowego jego wykonania. Zamawiający udostępni informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom i podwykonawcom w celu realizacji zamówienia.

17. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT wystawiona przez Red Melon bądź inny stosowny dokument księgowy.

18. Zamawiający upoważnia Red Melon Studio do wystawienia faktury VAT bądź innego dokumentu księgowego bez jego podpisu i dostarczania przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany w umowie z adres email.

19. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wszelkich płatności w terminie 14 dni od daty podpisania umowy na nr rachunku: : 63 1020 3352 0000 1202 0076 2534.

20. Red Melon Studio jest upoważnione do cofnięcia rabatu za wykonaną usługę w sytuacji opóźnienia w zapłacie całości lub części kwoty za wykonaną usługę. W takim wypadku Red Melon Studio wystawi stosowny dokument księgowy uwzględniający ten fakt. Rabat wcześniej jest ustalony przez strony i przedstawiony na fakturze vat.

21. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem usługi przez Red Melon Studio ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Red Melon Studio za wykonanie tej usługi.

22. Wszelkie spory między stronami, co do wystąpienia wad w wykonanych przez Red Melon Studio w usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Red Melon Studio.

23. W sporach między Red Melon Studio a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.

24. W przypadku rzetelnie wykonanej usługi Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Red Melon Studio z jego znaku towarowego do celów marketingowych.

25. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia Red Melon Studio przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich powstałych wskutek naruszenia przepisów prawnych przez niego, zwłaszcza pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu.

26. Red Melon Studio zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach umieszczane będą na stronie: www.redmelon.pl lub dostępne będą w siedzibie firmy: ul. Elektronowa 12, 94-103 Łódź . Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane, jako akceptacja treści zmienionego Regulaminu.

27. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

masz pytania? skontaktuj się z nami +48 42 630 48 44